Polityka Prywatności

Regulamin i zasady świadczenia usług i dostępu do serwisu komuchy.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania platformy internetowej. Reguluje także prawa i obowiązki usługodawcy usługi internetowej komuchy.pl.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do serwisu komuchy.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r (Dz. U. z 2013 r., poz 1422)
 3. Usługodawcą usługi serwisu internetowego komuchy.pl jest Agencja Komuchy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy os. 2 Pułku Lotniczego 24/54 – KRS 0000789587 NIP 6751705649.
 4. Administrator poprzez serwis Komuchy.pl świadczy usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.): Dostępu do informacji, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia stron ADMINISTRATORA.
 6. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki Internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.
 3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Firefox w wersji 25.0 lub wyższej, Chrome w wersji 30.0 lub wyższej, Opera w wersji 15 lub wyższej oraz Safari w wersji 7.0 lub wyższej.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenie Usługi ze starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane niespełnieniem Wymagań Technicznych przez użytkownika.
 3. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący zagadnień formalnych i prawnych. Twórca Serwisu jak i autorzy treści w nim dostępnych dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne. Agencja Komuchy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
 4. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 6. Zapoznając się z treścią Serwisu rozumiesz, że jego cel ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.

§ 4 OCHRONA DANYCH

 1. W trakcie używania serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych przy pomocy dostępnego na stronie formularza. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści formularza, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez Agencja Komuchy sp. z o.o. w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji.
 2. Agencja Komuchy oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Spółka gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Spółki, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 3. W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania Google Analytics, pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie http://komuchy.pl.
 4. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika.
 5. Gdy użytkownik kontaktuje się z Agencją Komuchy sp. z o.o. za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Spółce swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia nieprawidłowego działania serwisu należy dokonać poprzez zamieszczony na stronie www formularz kontaktowy.

§ 6 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Agencja Komuchy Sp. z o.o. udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

§7 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach bazy danych podmiotów świadczących usługi o podwyższonej opłacie jest Agenjca Komuchy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-868 przy ulicy os. 2 Pułku Lotniczego 24/54, KRS 0000789587 NIP 6751705649, zwany dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych Dane kontaktowe do Administratora w sprawach ochrony danych osobowych:
  1. formularz kontaktowy na stronie komuchy.pl lub
  2. adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane w serwisie komuchy.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (art. 23) na podstawie konieczności podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Cel przetwarzania danych Serwis ma charakter informacyjny. Celem przetwarzania danych w serwisie jest sporządzenie oferty.
 5. Zakres przetwarzania danych Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt. 4 powyżej. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje adres siedziby podmiotu, opis usługi.
 6. Źródło pozyskania danych Administrator pozyskał ww. dane osobowe z formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie www.komuchy.pl.
 7. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami ww. danych osobowych są użytkownicy serwisu www.komuchy.pl
 8. Okres przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane w serwisie:
  1. przez cały okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora i / lub
  2. do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 9. Prawa osób, których dane są przetwarzane Osoby, których dane są przetwarzane w serwisie, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane, powinna wysłać takie żądanie poprzez formularz kontaktowy na stronie komuchy.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.komuchy.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez jego publikację na stronie www.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania go na stronie internetowej.